Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Algemeen
De volgende algemene gedragsregels zijn binnen V.V. Den Ham van toepassing:

 • Respect voor anderen is belangrijk. Elk verenigingslid stelt zich altijd respectvol op naar anderen. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar. Het gebruik van onbehoorlijke of beledigende taal is onacceptabel. Verbaal en fysiek geweld binnen of buiten het voetbalspel is niet toegestaan. Pesten is eveneens niet toegestaan.
 • Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen. Ieder lid van vv Den Ham dient zich als een waardig ambassadeur voor de vereniging te gedragen.
 • V.V. Den Ham toont goed gastheerschap. Voor bezoekende clubs en scheidsrechters, voor relaties, ouders en supporters, zijn wij altijd een goede gastheer. Ook bij uitwedstrijden toont V.V. Den Ham zich een goede gast.
 • Elk lid behoort bereid te zijn - gevraagd of ongevraagd - een aantal verenigingstaken te verrichten. Alleen met de steun van onze vrijwilligers is V.V. Den Ham in staat de vereniging goed draaiende te houden. De medewerking van elk lid is daarbij nodig. Via het hoofdbestuur en de verschillende commissies is inschrijving mogelijk voor taken die veel plezier op leveren en slechts beperkt tijd kosten.
 • Een verenigingslid heeft respect voor eigendommen van de club en van anderen. Een verenigingslid wordt aansprakelijk gesteld voor het door zijn/haar schuld zoekraken, beschadigen of vernielen van de bezittingen van de vereniging of van anderen.
 • Iedereen die gebruik maakt van het sportcomplex en ons clubhuis, houdt zich aan de regels die wij hanteren. Zo horen de fietsen in de fietsstalling en is roken in het clubhuis en de kleedkamers verboden. Ook worden de openingstijden en sluitingstijden van ons sportcomplex en clubhuis gerespecteerd.
 • Bij elk training of wedstrijd wijst de leider of trainer een verenigingslid aan dat ervoor zorgt dat de kleedkamer van zijn team netjes wordt achterlaten. Dit gebeurt ook bij uitwedstrijden. Per toerbeurt is het de verantwoordelijkheid van een speler dat de kleedkamer en het sportcomplex en de gebruikte materialen compleet en in goede en nette staat blijven. Verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed worden in een afvalbak gedeponeerd.
 • Wie alcohol houdende drank koopt in het clubhuis, mag die op het sportcomplex alleen maar nuttigen in het clubhuis. Rond de speelvelden is dat niet toegestaan, zoals het evenmin is toegestaan drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden achter te laten. Overmatig alcoholgebruik is verboden.
 • Een verenigingslid houdt zich aan de sanctie/strafmaat die hem/haar door de vereniging of de KNVB is opgelegd na een overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
 • Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken in het geval deze een gedragsregel overtreedt. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, wordt dit gemeld aan een bestuurslid. Als deze niet aanwezig is, kan per mail een reactie worden gegeven aan: hetbestuur@vvdenham.nl
 • Ieder verenigingslid is aanspreekbaar op zijn of haar wangedrag. Een verenigingslid moet zich verantwoorden wanneer hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met onze regels.
 • Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen. Aansturing door functionarissen zoals de bestuurder die terreindienst heeft, vrijwilligers, commissieleden of overige bestuurders wordt door elk verenigingslid gerespecteerd.