Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Scheidsrechterszaken
Voor thuiswedstrijden is de vereniging, daar waar de KNVB geen scheidsrechter aanstelt, verantwoordelijk om (club)scheidsrechters aan te stellen. Deze aanstelling gebeurt wekelijks door de twee scheidsrechtercoördinatoren. De scheidsrechter coördinatoren binnen de vereniging zijn:

 • Ronny Drost: F- en E-pupillen
 • Martin Rolsma: D-pupillen, junioren en senioren 3e t/m 10e
Bij de aanstelling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden dat scheidsrechters wekelijks niet dezelfde teams hoeven te fluiten. Dit is uiteraard sterk afhankelijk van het aantal beschikbare scheidsrechters. De clubscheidsrechters worden een week van te voren op de hoogte gebracht van de wedstrijdindeling. Tevens worden (mits voldoende scheidsrechters beschikbaar) hierbij een tweetal reserve scheidsrechters ingedeeld, die kunnen worden ingezet mocht één van de scheidsrechters zich afmelden. De indeling en mutaties worden ook gecommuniceerd met PR, die vervolgens de informatie in het voetbalkrantje en op de site gepubliceerd.

Scheidsrechterbijeenkomsten
Naast het wekelijks aanstellen van de (club)scheidsrechters organiseert de coördinator een aantal keer per jaar een scheidsrechterbijeenkomst. In de vergadering worden o.a. ervaringen tussen clubscheidsrechters gedeeld, nieuwe spelregels doorgenomen, verbeterpunten besproken en wordt scheidsrechters door spelregelvragen getoetst op hun spelregelkennis. Mochten er eventuele vragen of opmerkingen vanuit de leiders/trainers zijn dan kunnen deze worden gemeld bij één van de coördinatoren.

Afspraken voor de wedstrijd
De afspraak die met de clubscheidsrechters is gemaakt is dat ze minimaal 30 minuten voor aanvang wedstrijd aanwezig zijn en zich melden in de commissiekamer. Ook de aanvoerder of leider van de teams dient aanwezig te zijn om het wedstrijdformulieren gezamenlijk met de scheidsrechter in te vullen.

Het controleren van de spelerspassen in het bijzijn van de aanvoerders/leiders is een verplichte taak van de scheidsrechter, zowel voorafgaand aan als na de wedstrijd. Dit is reglementair vastgelegd. Als de scheidsrechter onvoldoende of onzorgvuldig de passen controleert, dan kunnen de leiders daar direct na afloop van de wedstrijd een aantekening van maken op het wedstrijdformulier. Dit zal vervolgens worden voorgelegd aan de tuchtcommissie.

Vanaf het nieuwe seizoen dragen óók beide teams volledig de verantwoordelijkheid voor de controle aan de hand van de spelerspassen en het aangeven van wat er tijdens de wedstrijd is gebeurd. Na afloop van elke wedstrijd ondertekent zoals gebruikelijk niet alleen de scheidsrechter het wedstrijdformulier, maar doet hij of zij dit gezamenlijk met de beide aanvoerders.

Overeenkomstig het reglement dienen beide aanvoerders/leiders voorafgaand aan de wedstrijd het wedstrijdformulier te ondertekenen. Beide aanvoerders/leiders dienen na de wedstrijd het wedstrijdformulier nog eens te paraferen. Hiervoor is ruimte op het wedstrijdformulier. Na afloop van de wedstrijd staan alle aantekeningen op het wedstrijdformulier en is het klaar voor parafering door de aanvoerders/leiders en ondertekening door de scheidsrechter. De scheidsrechter ondertekent na afloop van de wedstrijd als laatste het wedstrijdformulier.

Wat te doen bij afwezigheid van scheidsrechter?
Wanneer door KNVB geen scheidsrechter is aangewezen of de aangewezen scheidsrechter NIET aanwezig is, dient de thuisspelende vereniging voor een vervangende scheidsrechter - die lid moet zijn van de KNVB - zorg te dragen. Bij eerste genoemde zal de scheidsrechtercoördinator voor de A-Categorie als nog proberen om bij de KNVB een scheidsrechter aangesteld te krijgen, dan wel een kwalitatief gelijkwaardige clubscheidsrechter hiervoor proberen aan te stellen.

Indien de scheidsrechter wel is aangesteld, maar niet komt opdagen, dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende scheidsrechtercoördinator. Mocht het voorkomen dat de scheidsrechtercoördinator niet bereikbaar is, dan is de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met één van de clubscheidsrechters. Een lijst met clubscheidsrechters en telefoonnummers hangt in de commissiekamer (bij de kluisjes).

Deze vervangende scheidsrechter mag lid zijn van een van de betrokken verenigingen en dient zonder voorwaarden door de beide verenigingen te worden geaccepteerd. Op grond hiervan dient de thuisclub altijd te zorgen dat er een KNVB-lid aanwezig is die de wedstrijd kan leiden.

Actieplan ‘tegen geweld, voor sportiviteit
De KNVB heeft in maart 2013 het actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’ gepresenteerd. Een voetbalbreed actieplan ter bevordering van respect op en rond de voetbalvelden. Het actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’ beschrijft een set aan nieuwe maatregelen, evenals de intensivering van een aantal bestaande activiteiten. Het doel van het plan is helder: het tegengaan van geweld en het bevorderen van sportiviteit op en rond de voetbalvelden. Het actieplan is te vinden op:

http://www.knvb.nl/nieuws/28178/actieplan-tegen-geweld-voor-sportiviteit

Belangrijke zaken in het actieplan zijn genoemd en per 1 juli 2013 van kracht worden, betreffen:

 1. Hulplijn noodgevallen; als het misgaat, is er voor de leden van de KNVB een speciaal noodnummer beschikbaar. Bij een exces op of rond het veld, kan de vereniging contact opnemen via deze hulplijn. Dit 0800-nummer is per 24 juli 2013 beschikbaar.
 2. Meldpunt wanordelijkheden; leden in het amateurvoetbal die geschorst zijn wegens geweld volgen een cursus ‘sport en agressie’. Dit geldt voor jeugdleden met een straf vanaf negen maanden en voor senioren met een straf vanaf achttien maanden. Doel van de cursus is bewustwording van eigen gedrag en de impact daarvan. Deze cursus is verplicht, met mogelijk ‘positieve’ gevolgen in tuchtrechtelijke zin.
 3. Tijdstraf bij (eerste) gele kaart van 10 minuten: geldt voor de B-categorie (lager dan 2e klasse) bij senioren en junioren. Een maatregel die voor zowel speler als team direct voelbaar is. De directe tijdstraf van tien minuten gaat gelden voor spelers in de B-categorie junioren en senioren. Gele kaarten komen hiermee niet meer op het wedstrijdformulier te staan – en kunnen verder dus evenmin leiden tot een uiteindelijke schorsing. Krijgt een speler in dezelfde wedstrijd een tweede gele kaart, dan is dit evengoed ‘rood’. Hij of zij moet dan definitief het veld verlaten, zonder dat dit tuchtrechtelijke gevolgen heeft. Alleen nog na directe rode kaarten volgt de gebruikelijke tuchtrechtelijke procedure. Bijkomend voordeel van deze maatregel is dat de KNVB hiermee de administratieve last van verenigingen verlaagt.
 4. Publiceren gedragsregels: KNVB vraagt vereniging gedragsregels opvallend te publiceren of, indien nog niet aanwezig, op te stellen.
 5. Invoering spelregelbewijs voor jeugdspelers: een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in Nederland; het maakt voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – én begrip voor – de beslissingen van de scheidsrechter. B-junioren halen het bewijs verplicht via een spelregeltest. De test bestaat uit tien vragen die tevens worden gebruikt binnen de KNVB-opleidingen en op www.aragvoetbaliqquiz.nl.
 6. Bewijs sportief gedrag/cursus: verplicht voor leden die zich eerder hebben misdragen om na hun straf terug te keren op het veld.
 7. Inzetten extra waarnemers: vooral bij verenigingen die herhaaldelijk in de fout gaan.
 8. Actie tegen recidiverende verenigingen: extra ondersteuning, preventie en zwaardere straffen. KNVB kan hele vereniging weekeinde uit competitie halen.
 9. Verbeteren gebruik spelerspas: voortaan dragen óók beide teams volledig de verantwoordelijkheid voor de controle aan de hand van de spelerspassen en het aangeven van wat er tijdens de wedstrijd is gebeurd. Na afloop van elke wedstrijd ondertekent zoals gebruikelijk niet alleen de scheidsrechter het wedstrijdformulier, maar doet hij of zij dit gezamenlijk met de beide aanvoerders.
 10. Online publicatie alle tuchtuitspraken: De KNVB maakt alle uitspraken van de tuchtorganen – online – openbaar, via KNVB.nl.

Maak een Gratis Website met JouwWeb