Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Aan- en afmeldingen
Aanmelding
De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en onder­tekening van het aan­mel­dingsformulier (te downloaden via de website). Voor jeugdleden moet het formu­lier ondertekend worden door de wettelijk vertegen­woordi­ger. Het aanmeldingsformulier dient ingeleverd te worden bij de secretaris van de vereniging. Het bestuur draagt er zorg voor dat het lid wordt aangemeld bij de KNVB.

Contributie
De betaling van de contributie gebeurt door automatische afschrijving (machtiging via aanmeldingsformulier). De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd, verhogingen buiten de indexering worden door de algemene vergadering vastgesteld. Deelnemers aan de F-League zijn het eerste halfjaar vrijgesteld van contributie. Wel dient reeds de machtiging bij de aanmelding te worden ingevuld en ingeleverd.

Afmelding
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk / per mail te gebeuren bij de secretaris van de vereniging en kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar (30 juni), met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Maak een Gratis Website met JouwWeb